Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Ochrona Danych Osobowych

Z informacjami o ochronie danych osobowych uczestnika przetargu można się zapoznać tutaj.OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"Szanowna Pani, Szanowny Panie,


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” informuje, że:

RODO – to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie danych osobowych, w tym dokumencie posługujemy się określeniem Rozporządzenie, ilekroć odnosimy się do przepisów dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Celem Rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie całej Unii Europejskiej.

W treści niniejszego dokumentu przekazujemy informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz kto jest ich administratorem. Wskazujemy także jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „Rozporządzenie” − informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi dalej zwaną jako „Spółdzielnia” Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź, dane kontaktowe: email: sm@smlodz.pl, numer telefonu: 42 253-10-10

II. Inspektor ochrony danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych skontaktować się można za pośrednictwem adresu email iod@smlodz.pl lub telefonicznie pod numerem 42 253-10-30.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Prowadzenia rejestru członkowskiego na podstawie obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. 2017 poz. 1560) oraz § 10 Statutu Spółdzielni „Retkinia-Północ”, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

 2. Prowadzenia ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków Spółdzielni „Retkinia-Północ”, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami
  § 90 Statutu Spółdzielni „Retkinia-Północ”, na podstawie obowiązku wynikającego z art.4 ust. 4
  1 pkt 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. tj. 2018 poz. 845), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

 3. Prowadzenia ewidencji pełnomocników członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków wynikającej z §105 ust 3-6 Statutu Spółdzielni w związku z art. 8[3] ust[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

(Dz. U. tj .2018 poz. 845 z późn. zm.), (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia);

 1. Usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w lokalu członka spółdzielni, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. tj. 2018 poz. 845), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

 2. Zawarcia i wykonania umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią „Retkinia-Północ”, której Pan/Pani jest Stroną, w szczególności umowy lokalu, korytarza na cele mieszkaniowe, najmu dodatkowej komórki lokatorskiej, miejsca parkingowego, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

 3. Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni „Retkinia-Północ” zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni „Retkinia-Północ” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 5. Zapewnienia ochrony majątku Spółdzielni i jej członków przed dewastacją oraz aktami wandalizmu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego (monitoring wizyjny - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

 6. Prowadzenia korespondencji z lokatorami za pomocą środków komunikacji na odległość w szczególności dla celów określonych w pkt III ppkt 2

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie pkt III. ppkt 6 i 7 opisanych powyżej. Spółdzielnia zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółdzielni Retkinia-Północ” ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym przez Panią/ Pana prawem do samodzielnego lokalu, przechowywane będą przez okres w jaki przysługuje Pani/Panu prawo do lokalu w Spółdzielni „Retkinia-Północ” oraz przez okres nie dłuższy niż 30 lat po ustaniu ww. prawa.

 2. W przypadku umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią „Retkinia-Północ”, której Pan/Pani jest Stroną dane osobowe przechowywane będą przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od końca roku, w którym wygasła umowa najmu.

 3. W zakresie celów, o których mowa w pkt III ppkt 6 i 7, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni „Retkinia-Północ” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 4. Okres przechowywania nagrań z kamer monitoringu nie przekracza 30 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższe przechowywanie tych danych jest niezbędne dla celów dowodowych w postępowaniu prowadzonym przez policję lub sąd, lub Spółdzielnia powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VI. Kategorie Odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt III Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. Ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010442; NIP: 525-10-01-318; Regon: 011304266; oddział w Łodzi ul Nieszawka 6/8, 93-119,

 2. M.INFORMATYKA Sp. z o. o. Sp. K. ul. Modrzewskiego 42, 41-400 Mysłowice Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000444629, NIP 2220895448,

 3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

 4. Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach likwidacji szkód,

 5. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółdzielni „Retkinia-Północ” na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

 6. Podmioty współpracujące ze Spółdzielnią „Retkinia-Północ” na podstawie odpowiednich umów obejmujących zadania z zakresu: robót budowlanych i konserwatorskich, wymaganych przepisami prawa badań stanu technicznego budynku, usług poligraficznych, prawnych i księgowych.

 7. Organy administracji publicznej oraz sądy powszechne w związku z realizacją zadań publicznych, a także dochodzeniem roszczeń.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.

 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.

 3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. Prawo do przenoszenia danych; na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. 2017 poz. 1560) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. tj. 2018 poz. 845)

 2. W przypadku zawierania umowy najmu ze Spółdzielnią „Retkinia-Północ” podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonywania ww. umowy.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ”