Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Informacja o ochronie danych osobowych uczestników przetargu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ" informuje, że aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię:


I. Administrator danych osobowych uczestników przetargu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź, dane kontaktowe: email: sm@smlodz.pl, numer telefonu: 42 253-10-10

II. Inspektor ochrony danych osobowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych skontaktować się można za pośrednictwem adresu email iod@smlodz.pl lub telefonicznie pod numerem 42 253-10-30.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu
1. przeprowadzenia przetargu na wyłonienie osoby uzyskującej pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności zwolnionego lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”
2. Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni „Retkinia-Północ” zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie pkt II. ppkt 2 opisanych powyżej. Spółdzielnia zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółdzielni Retkinia-Północ” ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z przeprowadzonym przetargiem przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku w którym odbył się przetarg.

VI. Kategorie Odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) Organy administracji państwowej i samorządowej.
b) Podmioty współpracujące ze Spółdzielnią „Retkinia-Północ” wykonujące usługi prawne, notarialne i księgowe.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu:
1.Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.
3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. Prawo do przenoszenia danych; na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu.

    

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ”