Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Do pobrania


DRUKI I FORMULARZE

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla prawa odrębnej własności lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

Dane członka Spółdzielni do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w drodze aktu notarialnego

Oświadczenie o wyborze Członka Spółdzielni spośród współwłaścicieli lokalu

Druk na adres korespondencyjny (email i telefon)

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"

Upoważnienie do uzyskiwania informacji dotyczących: lokalu mieszkalnego/użytkowego, miejsca postojowego, garażu

RODO

PRAWOPodstawy prawne działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"


Akty prawne regulujące działalność Spółdzielni
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - do pobrania tutaj
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach- do pobrania tutajREGULAMINY


Organów Spółdzielni
 • Regulamin zasad przeprowadzania głosowania pisemnego nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
 • Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni
 • Regulamin Zarządu Spółdzielni
Działalności Spółdzielni
 • Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz opłat za użytkowanie lokali
 • Regulamin planu kosztów nieruchomości
 • Regulamin funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"
 • Regulamin korzystania z garaży i miejsc postojowych i parkingowych
 • Regulamin rozliczania kosztów ciepła - obowiązuje do 31.12.2023 r.
 • Regulamin rozliczania kosztów ciepła - obowiązuje od 01.01.2024 r.
 • Regulamin zasad ustalania minimalnego i maksymalnego zmiennego kosztu ciepła w lokalu
 • Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków
 • Regulamin porządku domowego
 • Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki odpadami na nieruchomościach niezamieszkiwanych przez mieszkańców (dotyczy części budynków i lokali użytkowych)
 • Regulamin zasad i procedur windykacji należności

 • Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności zwolnionego lokalu
 • Aneks dodatkowy na czas trwania epidemii COVID-19 do regulaminu przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności zwolnionego lokalu
 • Zasady zlecania robót remontowych i inwestycyjnych


  Wszystkie powyższe regulaminy występują w brzmieniu obecnie obowiązującym. Ich wersje archiwalne dostępne są w formie papierowej w siedzibie spółdzielni.


PROTOKOŁY I UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁDZIELNI