Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego
Wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego mogą pobrać Państwo pobrać klikając tutaj.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W BL. 393Szanowna Pani, Szanowny Panie,


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” informuje, że:

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)- dalej „Rozporządzenie”, od dnia 1.05.2024 r. obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź, dane kontaktowe: email: sm@smlodz.pl, numer telefonu: 42 253-10-10

II. Inspektor ochrony danych osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych skontaktować się można za pośrednictwem adresu email iod@smlodz.pl lub telefonicznie pod numerem 42 253-10-30.

 1. Zapewnienia ochrony majątku Spółdzielni oraz mieszkańców bloku 393 przed dewastacja oraz aktami wandalizmu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego (monitoring wizyjny - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni „Retkinia-Północ” zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 3. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni „Retkinia – Północ” (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie pkt III. ppkt 2 i 3 opisanych powyżej. Spółdzielnia zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółdzielni Retkinia-Północ” ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania nagrań z kamer monitoringu nie przekracza 30 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższe przechowywanie tych danych jest niezbędne dla celów dowodowych w postępowaniu prowadzonym przez policję lub sąd, lub Spółdzielnia powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Vi. Kategorie Odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt III Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach likwidacji szkód,

 • Organy administracji publicznej oraz sądy powszechne w związku z realizacją zadań publicznych, a także dochodzeniem roszczeń.

 • VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.

  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.

  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.

  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

  6. Prawo do przenoszenia danych; na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

  Zarząd
  Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Retkinia-Północ”