Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg dotyczący wyboru wykonawcówOGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi, ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący:

wyboru wykonawców robót budowlanych zaplanowanych w 2024 roku

w niżej wymienionych zakresach:

 1. Roboty dekarsko-blacharskie polegające na wykonaniu bieżących wymian i napraw obróbek blacharskich oraz papy termozgrzewalnej oraz warstwy hydronylonu.
 2. Roboty elektryczne związane z modernizacją tablic głównych wraz z wymianą oświetlenia piwnic na lampy typu LED oraz remont oświetlenia ulicznego.
 3. Roboty remontowe instalacji wod-kan. i c.o.
 4. Malowanie klatek schodowych budynków średniowysokich i wysokich.
 5. Roboty ogólnobudowlane. Remonty balkonów typu loggia oraz koszyk.
 6. Roboty ślusarskie w tym dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych.
 7. Roboty chodnikowe i drogowe w tym naprawa dróg asfaltowych.
 8. Dostawa i montaż kaset domofonowych wraz z wymianą unifonów w mieszkaniach.
 9. Naprawa, malowanie i mycie elewacji budynków średniowysokich i wysokich.
 10. Wymiana okienek piwnicznych.
 11. Kontrola okresowa wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych.
 12. Kontrola okresowa instalacji p.poż. w budynkach wysokich, użytkowych i garażach podziemnych.
 13. Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych.
 14. Okresowa roczna kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz przewodów spalinowych w lokalach użytkowych wolnostojących.
 15. 5-letni przegląd instalacji elektrycznej w 103 budynkach mieszkalnych wraz z pomiarami elektrycznymi w lokach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

W ofercie należy podać;
 • rodzaj proponowanych robót (wg. powyższego wykazu);
 • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania;
 • informacje o firmie;
 • referencje;
 • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia);
 • ubezpieczenie;
 • w zakresie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz okienek piwnicznych prosimy o podanie cen ryczałtowych. Wytyczne w zakresie parametrów drzwi oraz okien piwnicznych do wglądu w siedzibie Spółdzielni;
 • w pozycjach 13, 14 i 15 oczekujemy również stawek ryczałtowych za 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy/urządzenie w lokalu użytkowym.

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 28.12.2023 roku do godziny 14:00.

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr:
 • 42 253-10-14,
 • 42 253-10-16.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na stronie internetowej www.smlodz.pl w terminie do dnia 09.01.2024 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.