Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg mieszkaniowy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa „RETKINIA - PÓŁNOC”, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg pisemny na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia prawa odrębnej własności na niżej wymieniony zwolniony lokal mieszkalny  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w  Łodzi
 • Lokal mieszkalny nr 25 położony w Łodzi przy Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 49, w bloku 311, usytuowany na VI piętrze, o powierzchni użytkowej 42,42 m2.
 • Przetarg ustny odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. o godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia - Północ” w Łodzi pok. nr 8
Kwota wywoławcza dla lokalu mieszkalnego stanowi wartość rynkową lokalu, na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 228 424,00 zł .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 22 850,00 zł oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu przetargu.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni nr: 76 1500 1546 1215 4003 3768 0000 bądź w dniu 12.12.2023 r. w godz. od 13:00 - 15:00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 9. W przypadku wpłaty w formie przelewu za dzień wpłaty uznawana jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Spółdzielni tj. na dzień 12.12.2023 roku.
Wyżej wymieniony lokal mieszkalny można obejrzeć i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu pod wskazanym wyżej adresem w dniu 05.12.2023 r. w godz. od 15:00 - 17:00 .
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 042-253-10-17.
Spółdzielnia prosi aby uczestnicy przetargu zapoznali się z:
 1. ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2020 roku ( Dz.U. 2023 poz.438)
 2. regulaminem przetargu
 3. zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej
Wgląd do wyżej opisanych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni  www.smlodz.pl  w zakładce Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od wniesienia wylicytowanej kwoty w ciągu 45 dni od odbycia licytacji.
Spisanie aktu notarialnego obciąża kupującego mieszkanie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia - Północ” zastrzega sobie prawo:
 • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
 • odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu
  z przyczyn wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Zaistnienie zdarzenia nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po
  stronie uczestnika przetargu lub Spółdzielni