Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna

AKTUALNOŚCI:Szanowni Państwo


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi, ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawców robót budowlanych zaplanowanych w 2024 roku .

Ze szczegółami przetargu mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj.

Szanowni Państwo


W dniu 24.05.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ". Wszystkim uczestniczącym serdecznie dziękujemy.


Szanowni Państwo


W dniu 29.09.2022 odbyło się pisemne głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Wszystkim uczestniczącym w głosowaniu serdecznie dziękujemy.

Z wynikami głosowania możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj. oraz w e-kartotece.
Szanowni Państwo

W e-katrtotece w zakładce biblioteka zostały umieszczone Sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ" za 2021 i 2022 rok, na które składają się:

- sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności,
- bilans spółdzielni,
- opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej.


Materiały dostępne są dla członków spółdzielni, zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Retkinia-Północ"


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia- Północ"
informuje, że:

w dniu 8 grudnia 2021 r. złożyła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Składanie indywidualnych deklaracji dotyczących lokali mieszkalnych nie jest wymagane.Szanowni Państwo
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkie sprawy związane z działalnością Spółdzielni można zgłaszać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Numery telefonów oraz adresy e-mail dostępne są po kliknięciu tutaj.

Dodatkowo przed wejściem do siedziby Spółdzielni przygotowaliśmy dla Państwa skrzynkę podawczą, gdzie można pozostawiać tradycyjną korespondencję papierową.KOMUNIKAT III KOMISARIAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

(pełna treść dokumentu)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ", realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

  1. Teren za garażami znajdującymi się przy ul. Wyszyńskiego 67A w Łodzi, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny. Oznaczony jako rejon 1
  2. Teren przyległy do sklepu "Żabka" mieszczący się w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej 48, gdzie gromadzą się osoby spożywające napoje alkoholowe, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu wokół budynku oraz załatwiający swoje potrzeby fizjologiczne, czym dają powód do zgorszenia. Oznaczony jako rejon 7

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.