Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg mieszkaniowy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa „RETKINIA - PÓŁNOC”, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg pisemny w postaci złożenia ofert na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia prawa odrębnej własności na zwolniony lokal mieszkalny nr 85  w budynku nr 365  przy ul. Armii Krajowej 82 , IX piętro o powierzchni użytkowej 30,94 m2, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w  Łodzi

Kwotę  wywoławczą dla lokalu mieszkalnego  stanowi wartość rynkowa  lokalu, która  wynosi: 160 300,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto bankowe Spółdzielni nr: 76 1500 1546 1215 4003 3768 0000  w wysokości 16 030,00  zł  w terminie do dnia
25 września 2020 roku (liczy się data wpływu na konto Spółdzielni).


Pisemną ofertę przystąpienia do przetargu na lokal mieszkalny nr 85 przy ul. Armii Krajowej 82 w budynku nr 365 należy złożyć w siedzibie Spółdzielni pok. 16 - sekretariat, w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na lokal nr 85 przy ul. Armii Krajowej 82”  do dnia  25 września 2020 roku do godziny 14:00 . - kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.


Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku w siedzibie Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać: 
  • dane oferenta tj. imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • oferowaną kwotę.
Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą, ponad kwotę wywoławczą, cenę za ww. lokal.

W przypadku wystąpienia kilku ofert o najwyższej tej samej wartości, zostanie przeprowadzony II etap przetargu w formie licytacji ustnej wśród oferentów, którzy podali jednakową najwyższą wartość.O terminie i miejscu licytacji uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie. Cenę wywoławczą stanowić będzie  wartość podana w tych ofertach.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium podlega zwrotowi na konto wpłacającego.

Przedmiotowe  mieszkanie można obejrzeć pod wskazanym wyżej adresem w dniu 22 września 2020 r. w godz. od  14:00 - 16:00 i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Bliższe informacje można uzyskać:
  • w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub
  • telefonicznie pod nr tel. 042-253-10-17.
Spółdzielnia prosi aby uczestnicy przetargu zapoznali się z:
  1. ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku ( Dz.U. 2020 poz.1465) w jej aktualnym brzmieniu, w  szczególności z art. 11 i następnymi,
  2. regulaminem przetargu wraz z aneksem,
  3. zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej
Wgląd do wyżej opisanych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni  www.smlodz.pl  w zakładce Ochrona Danych Osobowych (RODO).

Łącznie z ofertą należy złożyć oświadczenie  o zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami.
Brak oświadczenia powoduje odrzucenie oferty.

Druk oferty wraz z oświadczeniem można pobrać osobiście w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub ze strony internetowej Spółdzielni (do pobrania tutaj. )

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wniesienia zaoferowanej  kwoty w ciągu 45 dni licząc od odbycia licytacji.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego obciąża  kupującego mieszkanie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia - Północ” zastrzega sobie prawo:
  • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
  • odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu z przyczyn wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Zaistnienie zdarzenia nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po stronie uczestnika przetargu lub Spółdzielni.