Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „RETKINIA - PÓŁNOC”,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 140

ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymieniony zwolniony lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi:
  • lokal mieszkalny nr 73 w bloku 375 przy ul. Armii Krajowej 66, VI piętro o powierzchni użytkowej 30,94 m2.
Kwota wywoławcza dla lokalu mieszkalnego stanowi wartość rynkową lokalu,
która wynosi 103 000, 00 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 300,00 zł oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu przetargu.

Wadium należy wpłacić
  • na konto bankowe Spółdzielni nr: 76 1500 1546 1215 4003 3768 0000
  • bądź w dniu 26.06.2018 r. w godz. od 13:00 - 15:00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 9.
W przypadku wpłaty w formie przelewu za dzień wpłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni tj. na dzień 26.06.2018 roku.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 26.06.2018 roku o godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni „Retkinia - Północ” pok. nr 8

Wyżej wymienione mieszkanie można obejrzeć pod wskazanym wyżej adresem w dniu 22.06.2018 r. w godz. od 11:00 - 13:00 i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 042-253-10-17, z regulaminem przetargu można zapoznać się klikając na ten link.
  • Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wniesienia wylicytowanej kwoty w ciągu 45 dni od odbycia licytacji.
  • Spisanie aktu notarialnego obciąża kupującego mieszkanie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia - Północ” zastrzega sobie prawo:
  • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
  • odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu z przyczyn wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zaistnienie zdarzenia nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po stronie uczestnika przetargu lub Spółdzielni.