Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Walne Zgromadzenie Członków

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi działając na podstawie § 127 ust. 1 pkt 6 oraz § 108 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2017 roku (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie SAFFRON Centrum Konferencyjno-Bankietowym w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104 (dawna „Rusałka”) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2016 roku.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2016 r. - kwiecień 2017 r.
6. Omówienie sprawy dotyczącej sprzedaży działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości N-47 na rzecz dzierżawcy.
7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu dotyczących:
    - rocznego sprawozdania finansowego - bilansu za 2016 rok,
    - działalności za 2016 rok i przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2016 roku,
    b) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
    c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok,
    d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.,
    e) sprzedaży działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości N-47 na rzecz dzierżawcy.
9. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.
10. Zamknięcie obrad.